VOP
INTERNETOVÉHO OBCHODU
  
Čl. I
                    základní ustanovení
 
1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu ( dále také jako " web shop " ) pro zákazníky společnosti LIVUA s.r.o. ( dále také jako " VOP " ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze závazkový - právních vztahů mezi společností LIVUA s.r.o. jako dodavatelem různého sortimentu zboží (dále jen "Prodávající " ) a jejím zákazníkům ( dále jen " Kupující " , spolu i jako " Smluvní strany " ) . Předmětem závazkový - právních vztahů je koupě a prodej zboží prezentovaných na internetové stránce www.dadoo.cz a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím , vzniklé zejména při uzavírání Kupní smlouvy ( dále také jako " Kupní smlouva " ) a reklamaci zboží , záručním a pozáručním servisu zboží , jakož i dalšími činnostmi s tím souvisejícími .
1.2 Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je společnost LIVUA s.r.o. se sídlem Obchodná 14 , 811 06 Bratislava , IČO : 46361481 , DIČ : 2022343993 . Adresa elektronické pošty prodávajícího je info@lepetittomworld.com . Telefonní číslo prodávajícího je +421907861820 . Operační hodiny call centra prodávajícího jsou v pracovních dnech pondělí až pátek od 07:00 do 23:00 hod. . Tyto údaje mohou být kdykoliv pozměněny nebo aktualizovány na internetové stránce web shopu .
1.3 Kupujícím je pro účely VOP fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží prostřednictvím web shopu prodávajícího pro osobní potřebu, nebo potřebu příslušníků své domácnosti .
1.4 Orgánem dozoru je Slovenská obchodní inspekce ( dále jen " SOI " ) , Inspektorát SOI pro Středočeský kraj, Prievozská 32 , PO Box 5,820 07 Bratislava 27 , odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele , tel. . č. . : 02 / 58272 172-3 ; 02 / 58272 104 , fax č. . : 02 / 58272 170 , ba@soi.sk .
1.5 Zbožím pro účely VOP jsou všechny výrobky a příslušenství k nim , které obchodní společnost LIVUA s.r.o.  nabízí nebo prodává . Zbožím je zejména módní oblečení , boty a bytové doplňky a doplňky do domácnosti různých značek .
1.6 Prodávající umožní každému zákazníkovi seznámit se se zněním těchto VOP , a to jejich zveřejněním na internetových stránkách web shopu www.dadoo.cz .
1.7 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy . Kupní smlouvou se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím , jejímž předmětem je koupě zboží prezentovaného na www.dadoo.cz uzavřená podle článku 2. a násl . VOP .
1.8 Seznam zboží na internetové stránce elektronického obchodu www.dadoo.cz , kterou provozuje Prodávající je katalogem běžně dodávaného zboží a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech uvedených výrobků . Dostupnost zboží si může Kupující ověřit u Prodávajícího na emailové adrese : dadoo@dadoo.sk nebo info@lepetittomworld.com .
1.9 Stručný popis zboží je uveden na internetové stránce prodejce , bližší v návodu k použití.
 
 
Čl. II
                                         
Uzavření Kupní smlouvy
 
2.1 Návrh na uzavření Kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky internetového obchodu .
2.2 Kupující si zboží objednává kliknutím na tlačítko s názvem " vložit do košíku " . V případě, že proces výběru zboží kupující ukončil , klikne na tlačítko " Nákupní košík " . Jinak je oprávněn vrátit se k procesu výběru zboží kliknutím na " Pokračovat v nákupu " . Dalším krokem při objednání zboží je přihlášení se registrovaného Kupujícího zadáním jeho emailové adresy a hesla . V případě, že Kupující není v systému web shopu zaregistrován , bude mu umožněno vytvořit si nový zákaznický účet zadáním svých osobních údajů , adresy, mobilního a emailového kontaktu.
2.3 Po zadání fakturační a dodací adresy zboží si Kupující zvolí způsob doručení zboží v souladu s bodem 5.1 VOP a způsob platby za zboží v souladu s bodem 4.2 VOP .. Následně Kupující při ukončení objednávky závazně potvrdí objednání zboží .
2.4 Po závazném potvrzení objednávky zboží ze strany Kupujícího a zasláním potvrzení objednávky telefonicky na číslo, které zadal Kupující při objednávání zboží , nebo ve formě e - mailové zprávy na e - mailovou adresu, kterou zadal Kupující při objednávání zboží , ze strany Prodávajícího , je kupní smlouva považuje za uzavřenou .
2.5 Na e - mailovou adresu Kupujícího mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky .
2.6 V případě, že se objednané zboží nachází na skladě Prodávajícího , odeslání zboží se uskuteční v den závazného uzavření kupní smlouvy, nebo na nejbližší pracovní den následující po dni , ve kterém byla kupní smlouva závazně uzavřena.
2.7 Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak , Prodávající je povinen objednávku Kupujícího splnit do 30 dnů od jejího doručení . Splněním objednávky se rozumí dodání zboží řádně a včas v souladu s bodem 5.8 VOP .
2.8 Objednávkou zboží kupující prohlašuje, že byl seznámen se zněním VOP a zavazuje se je dodržovat .
 
 
 
Čl. III
Práva a povinnosti Smluvních stran
 
3.1 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od Kupujícího za dodané zboží .
3.2 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob, chybnému zobrazení ceny produktu, nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP resp. zvláštní dohodou s kupujícím nebo v ceně, která je uvedena na stránkách internetového obchodu, pokud se s Kupujícím nedohodne na náhradním plnění . O stornování objednávky bude Kupující informován Prodávajícím telefonicky nebo e - mailem av případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů ode dne informování o stornování objednávky na jím určený účet , pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.
3.3 Prodávající je povinen dodat zboží na základě objednávky Kupujícího v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu a zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR.
3.4 Prodávající je povinen předat Kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy ( návody ve slovenském jazyce , záruční list , dodací list, daňový doklad ) .
3.5 V případě, že nastane situace uvedená v bodě 3.2 VOP , nebo v jiných případech , pokud se na tom Smluvní strany dohodnou , Strany se mohou dohodnout na náhradním plnění ve stejné kvalitě a ceně ; náklady spojené s vrácením zboží při odstoupení Kupujícího od Smlouvy ponese v tomto případě Prodávající .
3.6 Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží , zaplatit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží , nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího , potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.
 
Čl. IV
Cena , vedlejší poplatky
 
4.1 Všechny ceny zboží Prodávajícího vycházejí z ceníku Prodávajícího , aktuální vydaného a zveřejněného na internetové stránce www.dadoo.cz . Ceny na eshopu jsou uvedeny v českých korunách - informativní pro zákazníka . Zákazníkovi je zaslána faktura vystavena v měně EUR - přepočítaná aktuálním kurzem NBS . Faktura zahrnuje příslušnou sazbu DPH v souladu s platnou právní úpravou.
4.2 Dodání zboží podmíněno zaplacením Kupní ceny zboží. Kupující je povinen zaplatit prodejní cenu zboží v plném rozsahu, přičemž způsobem úhrady faktury za zboží je :

 

- Slovenská republika:
- Platba hotově při doručení - dobírka
- platba prostřednictvím platebního modulu CardPay
- platba prostřednictvím služby PayPal
 
- Česká republika:
  
- platba prostřednictvím služby PayPal

- platba prostřednictvím modulu Cardpay

 
svět :
 
- platba prostřednictvím platebního modulu CardPay 
- platba prostřednictvím služby PayPal
 

 

 
4.3 Kupující obdrží ke každé zásilce fakturu v tištěné podobě .
4.4 V případě, že navzdory potvrzené a odsouhlasené objednávce na zboží , dodávka zboží realizována z důvodů na straně Kupujícího nebude, je Kupující povinen poskytnout náhradu hotových nákladů v celém rozsahu , které vznikly Prodávajícímu v souvislosti s přípravou dodávky a jejím doručením .
4.5 Prodávající může nabízet prostřednictvím web shopu zlevněné zboží, jakož i speciální cenové a výprodejové slevy, které jsou vyznačeny informací o této slevě .
 
 
Čl. V
dodací podmínky
 
5.1 Dodání objednaného zboží se uskutečňuje 1 základním způsobem :
- Prostřednictvím zásilkové služby - kurýr GLS . Vrámci České republiky je cena poštovného 150 kč , zásilka bude doručena nejpozději do 1-3 pracovních dnů ode dne odeslání zboží Prodávajícím .
 
Dodání do České republiky prostřednictvím kurýrem GLS . Cena poštovného je 150 kč . Zásilka bude Kupujícímu doručena nejpozději do 1-3 pracovních dnů ode dne odeslání zboží Prodávajícím .
  
5.2 Dodací lhůty a termíny uvedené v objednávce ( pokud nejsou Smluvními stranami výslovně v objednávce dohodnuto jako fixní) se mohou po dohodě s Kupujícím měnit, a to podle rozsahu a povahy dodávky ( druh , počet nebo provedení dodávaných zboží) . Prodávající vyvíjí maximální úsilí, aby v objednávce uvedeno dodací lhůty a termíny byly dodrženy.
5.3 Pokud Strany dodací lhůty v objednávce nedohodly , platí dodací lhůty a termíny přiměřená okolnostem .
5.4 V případě, že Prodávající dodává Kupujícímu zboží prostřednictvím zásilkové služby a není možné předem určit přesnou hodinu dodání, je v zájmu Kupujícího vhodné jako dodací adresu označit v objednávce místo zaměstnání , případně i osobu pověřenou Kupujícím k převzetí zboží .
5.5 Prodávající , přepravní společnost nebo zásilková služba je oprávněna avizovat dodávku zboží kupujícímu e - mailem , sms zprávou nebo jinou vhodnou formou (např. telefonicky ) . Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl tyto údaje kupujícího přepravní / spediční společnosti nebo doručovateli . Kupující je povinen být k zastižení na jím uvedené adrese v době oznámeného dodání zboží.
5.6 Jestliže kurýrovi nepodaří produkt úspěšně Kupujícímu doručit na adresu uvedenou v objednávce ( kde se v době dodání Kupující nezdržoval ) , nechá kurýr oznámení o neúspěšném doručení , včetně telefonního kontaktu, za účelem možnosti dohodnutí dalšího možného termínu dodání zboží.
5.7 V případě, že i opakovaný pokus o doručení zboží bude neúspěšný , má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na vyúčtování zvýšených výdajů spojených s opakováním doručování.
5.8 Za dodání zboží řádně a včas se považuje :
a ) převzetí zboží Kupujícím
b ) umožnění Kupujícímu převzít si zboží prostřednictvím osobního odběru v souladu s bodem 5.1 těchto VOP .
5.9 Za okolnosti vylučující odpovědnost Prodávajícího za prodlení s dodáním zboží se považuje: vyšší moc , provozní poruchy , překročení dodacích lhůt subdodavateli, výpadek surovin, energie nebo pracovní síly , stávky, výluky z práce , problémy v odvětví dopravy , dopravní poruchy , veřejné nařízení jako i všechny podobné nebo zákonem předpokládané okolnosti - v těchto případech Prodávající dodá zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po odpadnutí uvedené překážky.
5.10 V případě, že Prodávající po potvrzení objednávky zjistí, že objednané zboží se přestal vyrábět , nebo jeho výroba byla z jakéhokoli důvodu zrušena , dodá Kupujícímu namísto objednaného zboží zboží v době dodání vyráběn , a to se stejnými , příp . srovnatelnými parametry , určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutou v objednávce, přičemž bez zbytečného odkladu oznámí tuto skutečnost Kupujícímu .
5.11Pri převzetí zboží je Kupující povinen odkontrolovat neporušenost obalu a kompletnost dodávky . V případě jakýchkoliv zjevných vad zjištěných v souvislosti s přepravou a zbožím je Kupující povinen tyto neprodleně oznámit prodávajícímu . Kupující je povinen na přepravním dokladu vyznačit všechny zjevné poškození zásilky a porušenost obalu . Podpisem předávacího protokolu kupující stvrzuje , že zásilka byla převzata neporušená . Pokud Kupující nevznese námitky k nedoručení zboží a nedoručení dokladů dodávaných se zbožím ve lhůtě 12 hodin od dodání zboží , na základě potvrzených dodacích a přepravních listů se předpokládá, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně , pokud se důkazní neprokáže opak.
5.12 Poškození zboží oznámí Kupující prodávajícímu formou e - mailu nebo jiným vhodným způsobem . Na dodatečné nahlášení mechanických poškození zjistitelných při převzetí zboží není možné brát zřetel a tyto nebudou uznány.
 
Čl. VI
 Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím .
6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího , nebo když tak neučiní včas , tak v době, kdy mu byl Prodávající připraven doručit zboží řádně a včas a Kupující zboží nepřevezme .
 
Čl. VII
Osobní údaje a jejich ochrana
 
7.1 Nabídka zboží Prodávajícího je zveřejněna na internetové stránce www.dadoo.cz
7.2 Strany se dohodly, že Kupující v případě , že je fyzickou osobou, je povinen oznámit Prodávajícímu své pravdivé osobní údaje , zejména jméno a příjmení , adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e - mailovou adresu . Prodávající neodpovídá za škody a nepříznivé následky způsobené Kupujícím porušením povinnosti podle tohoto bodu.
7.3 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě , že je právnickou osobou je povinen oznámit Prodávajícímu své obchodní jméno , adresu sídla včetně PSČ , IČO, číslo telefonu a e - mailovou adresu .
7.4 Kupující zasláním objednávky Prodávajícímu prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. . § 7 odst. . 1 zákona č. . 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen " ZnOOÚ " ) , aby Prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje , zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo ty, které jsou potřebné při činnosti Prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech.
7.5 Prodávající se zavazuje , že bude s osobními údaji Kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR . Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou . Prodávající po splnění účelu zpracování neprodleně zajistí likvidaci osobních údajů Kupujícího . Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu .
7.6 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. . § 6 odst. . 1 písm . c ) ZnOOÚ osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím .
7.7 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. . § 6 odst. . 1 písm . e ) ZnOOÚ bude získávat osobní údaje pro jiné účely než jsou uvedeny v bodě 8.6 VOP zvlášť a zajistí, aby osobní údaje zpracovávány a využívali výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji , které byly získané pro jiné účely .
7.8 Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 odst. . 1 písm . i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet . Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby Kupujícího, aby zpracoval a uchovává jeho osobní údaje , si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu , zboží nebo povinnosti stanovené Prodávajícímu .
 
        
Čl. VIII
Reklamační podmínky

 

8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího podle reklamačních podmínek . Kupující má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce , dodavatel nebo Prodávající , vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího. Prodávající odpovídá i za vady, které se vyskytnou během záruční doby, pokud dále není stanoveno jinak.
8.2 Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím . Záruční doba uvedená v článku se prodlužuje o dobu , po kterou nemohl Kupující zboží v záruční době používat z důvodu převáděné záruční opravy Prodávajícím .
8.3 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží . Pokud tak neučiní , může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce , jen když prokáže , že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí .
8.4 Nároky z odpovědnosti za vady zboží je Kupující oprávněn uplatnit písemně na adrese Prodávajícího uvedené v bodě 1.2 těchto VOP .
8.5 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak Kupujícímu zaniká právo vůči Prodávajícímu na bezplatné odstranění vady .
8.6 V případě, že Kupující svévolně provede nebo dá provést jakýkoli zásah do zapojení zboží neoprávněné osobě , Kupující neodpovídá za vady zboží způsobené takovým neodborným zásahem a Kupující ztrácí záruku za jakost .
8.7 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání Smlouvy upozorněn nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem , za kterých byla Kupní smlouva uzavřena , musel vědět .
8.8 Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry , pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti .
8.9 Pokud jde o vadu , kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna . Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit . Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo pokud se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady . Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou , pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. Pokud jde o vadu , kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit . Táž práva přísluší Kupujícímu , jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat . Jde-li o jiné vady neodstranitelné, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci .
8.10Predávajúci při uplatnění reklamace podle článku 8.6 těchto VOP vydá Kupujícímu potvrzení o přijaté reklamaci . Řádně a včas uplatněnou reklamaci Prodávající vyřídí v souladu s ustanoveními zákona č. . 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele a o změně zákona č. . 372/1990 Sb . o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
8.11 Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího Kupujícím zaniká :
nepředložením dokladu o zaplacení , dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží ,
neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
uplynutím záruční doby zboží ,
mechanickým poškozením zboží způsobeným Kupujícím ,
používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí , chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí ,
neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží ,
poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci , obecnými zásadami , technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR ,
poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi ,
poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením ,
neodborným zásahem , poškozením při dopravě , poškozením vodou, ohněm , statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
zásahem do zboží k tomu neoprávněnou osobou.
8.12 . Kupující má nárok na vrácení zboží , resp . jeho reklamaci do 7 dnů od obdržení zboží . Zboží musí být prodávajícímu zaslán na fakturační adresu doporučeně spolu s kopií faktury , v původním obalu / DOLLY sáček / , s visačkou .
 
Čl. IX
Odstoupení od Kupní smlouvy
 
9.1 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob , nedostupnosti zboží , nebo pokud výrobce , dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v Kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny , které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z Kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží Kupujícímu ve lhůtě určené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě . Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího a vrátit mu kupní cenu za zboží dohodnutý v Kupní smlouvě ve lhůtě 15 dnů od oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy převodem na účet určený Kupujícím .
9.2 Kupujícímu vzniká právo na odstoupení od Kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. . 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen " Zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji " ) , a to do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí zboží a to i bez uvedení důvodu . Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obvyklým způsobem . Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu .
9.3 Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že Prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust. . § 10 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji .
9.4 Odstoupení od Smlouvy musí Kupující učinit písemnou formou ve smyslu platných právních předpisů . Odstoupení od Kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci Kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží , způsob, jakým má Prodávající vrátit již přijatá plnění , zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu a důvod odstoupení od Smlouvy . Zároveň s odstoupením od Kupní smlouvy je povinen doručit Prodávajícímu nepoškozené zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace , návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod . av originálním obalu ve formě doporučené pojištěné zásilky.
9.5 V případě, že Kupující odstoupí od Kupní smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které není použit , nachází se v nepoškozeném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí Prodávající ve smyslu § 12 odst. . 4 Zákona o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji Kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě 15 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy a doručení zboží Prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet Kupujícího určený Kupujícím .
9.6 V případě, že Kupující odstoupí od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží , který je použit , poškozený nebo neúplný, Prodávající vyzve Kupujícího k odstranění vad zboží , doplnění chybějících částí zboží nebo uvedení zboží do původního stavu . V případě, že si Kupující ani po výzvě tuto povinnost nesplní ve lhůtě do 15 dnů od doručení výzvy , Prodávající má nárok uplatnit si náklady vůči Kupujícímu související s uvedením zboží do původního stavu .
9.7 V případě, že Kupující nesplní některou povinnost uvedenou v bodě 9.4 těchto VOP , odstoupení od Kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu .
9.8 Pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný , náklady na vrácení zboží při odstoupení spotřebitele od smlouvy ponese spotřebitel .
 
Čl.X
Závěrečná ustanovení
 
10.1 Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně neupravené těmito VOP se přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele , Zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji a ostatními příslušnými obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice.
10.2 Prodávající si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto Všeobecných obchodních podmínek v případě změny zákonné úpravy av případě změn na straně Prodávajícího , spočívajících ve změně rozsahu a kvality zboží na straně Prodávajícího , změně v rozsahu a kvality dodavatelů zboží a změnách platebních podmínek . Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího .
10.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči Kupujícímu odesláním elektronické objednávky Kupujícím .
10.4 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto Všeobecné obchodní podmínky přečetl av celém rozsahu s nimi souhlasí .

 

----------------------------------------------------------------------- 

VOP

INTERNETOVÉHO OBCHODU

  

Čl. I

                    Základné ustanovenia

 

1.1   Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (ďalej aj ako „web shop“) pre zákazníkov spoločnosti LIVUA, s.r.o. (ďalej aj ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou LIVUA, s.r.o., ako dodávateľom rôzneho sortimentu tovarov (ďalej len „Predávajúci“) a jej zákazníkom (ďalej len „Kupujúci“, spolu aj ako „Zmluvné strany“). Predmetom záväzkovo-právnych vzťahov je kúpa a predaj tovarov prezentovaných na internetovej stránke www.dadoo.cz a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „Kúpna zmluva“) a reklamácii tovaru, záručnom a pozáručnom servise tovarov, ako aj inými činnosťami s tým súvisiacimi.

1.2   Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť LIVUA s.r.o., so sídlom Obchodná 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46361481, DIČ: 2022343993. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je info@lepetittomworld.com. Telefónne číslo predávajúceho je +421907861820.  Operačné hodiny call centra predávajúceho sú v pracovných dňoch pondelok až piatok od 07:00 do 23:00 hod. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na internetovej stránke web shopu.

1.3   Kupujúcim je na účely VOP fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovary prostredníctvom web shopu predávajúceho pre osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.4   Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“),Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170, ba@soi.sk .

1.5   Tovarom na účely VOP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré obchodná spoločnosť   LIVUA s.r.o. ponúka, alebo predáva. Tovarom je najmä módne oblečenie, topánky a bytové doplnky a doplnky do domácnosti rôznych značiek.

1.6   Predávajúci umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VOP, a to ich zverejnením na internetovej stránke web shopu www.dadoo.cz.

1.7   Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.dadoo.cz , uzavretá podľa článku 2. a nasl. VOP.  

1.8   Zoznam tovarov na internetovej stránke elektronického obchodu www.dadoo.cz, ktorú prevádzkuje Predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru si môže Kupujúci overiť u Predávajúceho na emailovej adrese: dadoo@dadoo.sk alebo info@lepetittomworld.com.

1.9   Stručný opis tovaru je uvedený na internetovej stránke predajcu, bližší v návode na použitie.

 

 

Čl. II

                                         

Uzavretie Kúpnej zmluvy

 

2.1   Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na  stránky internetového obchodu.

2.2   Kupujúci si tovar objednáva kliknutím na tlačidlo s názvom „vložiť do košíka“. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Nákupný košík“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“. Ďalším krokom pri objednaní tovaru je prihlásenie sa registrovaného Kupujúceho zadaním jeho emailovej adresy a hesla. V prípade, že  Kupujúci nie je v systéme web shopu zaregistrovaný, bude mu umožnené vytvoriť si nový zákaznícky účet zadaním svojich osobných údajov, adresy, mobilného a emailového kontaktu.

2.3   Po zadaní fakturačnej a dodacej adresy tovaru si Kupujúci zvolí spôsob doručenia tovaru v súlade s bodom 5.1 VOP a spôsob platby za tovar v súlade s bodom 4.2  VOP.. Následne Kupujúci pri ukončení objednávky záväzne potvrdí objednanie tovaru.

2.4   Po záväznom potvrdení objednávky tovaru zo strany Kupujúceho a zaslaním potvrdenia objednávky telefonicky na číslo, ktoré zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru, alebo vo forme e-mailovej správy na e-mailovú adresu, ktorú zadal Kupujúci pri objednávaní tovaru,  zo strany Predávajúceho, sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

2.5   Na e-mailovú adresu Kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.6   V prípade, ak sa objednaný tovar nachádza na sklade Predávajúceho, odoslanie tovaru sa uskutoční v deň záväzného uzavretia kúpnej zmluvy, alebo na najbližší pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom bola kúpna zmluva záväzne uzavretá.

2.7   Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Predávajúci je povinný objednávku Kupujúceho splniť do 30 dní od jej doručenia. Splnením objednávky sa rozumie dodanie tovaru riadne a včas v súlade s bodom 5.8 VOP.

2.8   Objednávkou tovaru kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so znením VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

 

 

 

Čl. III

Práva a povinnosti Zmluvných strán

 

3.1   Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho za dodaný tovar.

3.2   Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP resp. osobitnou dohodou s kupujúcim alebo v cene, ktorá je uvedená na stránkach internetového obchodu, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude Kupujúci informovaný Predávajúcim telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní odo dňa informovania o stornovaní objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

3.3   Predávajúci je povinný dodať tovar na základe objednávky Kupujúceho v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu a zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

3.4   Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

3.5   V prípade, ak nastane situácia uvedená v bode 3.2 VOP, alebo v iných prípadoch, ak sa na tom Zmluvné strany dohodnú, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení Kupujúceho od Zmluvy znáša v tomto prípade Predávajúci.

3.6   Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

Čl. IV

Cena, vedľajšie poplatky

 

4.1   Všetky ceny tovarov Predávajúceho vychádzajú z cenníka Predávajúceho, aktuálne vydaného a zverejneného na internetovej stránke www.dadoo.cz. Ceny na eshope sú uvedené v českých korunách - informatívne pre zákazníka. Zákazníkovi je zaslaná faktúra vystavená v mene EUR - prepočítaná aktuálnym kurzom NBS. Faktúra zahŕňa príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

4.2 Dodanie tovaru je podmienené zaplatením Kúpnej ceny tovaru. Kupujúci je povinný zaplatiť predajnú cenu tovaru v plnom rozsahu, pričom spôsobom úhrady faktúry za tovar je:

- Slovenská republika: 

- platba hotovosťou pri doručení – dobierka

-platba prostredníctvom platobného modulu CARDpay

-platba prostredníctvom služby PayPal

 

- Česká republika: 

  

-platba prostredníctvom služby PayPal 

-platba hotovosťou pri doručení na dobierku

 

Svet:

 

-platba prostredníctvom platobného modulu CARDpay

 

-platba prostredníctvom služby PayPal

 

 

 

4.3  Kupujúci obdrží ku každej zásielke faktúru v tlačenej podobe.

4.4 V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na tovar, dodávka tovaru realizovaná z dôvodov na strane Kupujúceho nebude, je Kupujúci povinný znášať náhradu hotových nákladov v celom rozsahu, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s prípravou dodávky a jej doručením.

4.5 Predávajúci môže ponúkať prostredníctvom web shopu zľavnené tovary, ako aj špeciálne cenové a výpredajové zľavy, ktoré sú vyznačené informáciou o tejto zľave.

 

 

Čl. V

Dodacie podmienky

 

5.1   Dodanie objednaných tovarov sa uskutočňuje 1 základným spôsobom:

-        prostredníctvom zásielkovej služby - kuriér GLS. Vrámci Slovenskej republiky je cena poštovného 150 kč, zásielka bude doručená najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim.

 

Dodanie do Českej republiky prostredníctvom kuréra GLS. Cena poštovného je 150 kč. Zásielka bude Kupujúcemu doručená najneskôr do 1-3 pracovných dní odo dňa odoslania tovaru Predávajúcim. 

  

5.2  Dodacie lehoty a termíny uvedené v  objednávke (ak nie sú Zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa  môžu po dohode s Kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

5.3  Ak Zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

5.4   V prípade, ak Predávajúci dodáva Kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme Kupujúceho vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú Kupujúcim na prevzatie tovaru.

5.5  Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou ( napr. telefonicky ). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

5.6   Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne Kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania Kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

5.7   V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

5.8  Za dodanie tovaru riadne a včas sa považuje:

a)     prevzatie tovaru Kupujúcim

b)     umožnenie Kupujúcemu prevziať si tovar prostredníctvom osobného odberu v súlade s bodom 5.1 týchto VOP.

5.9    Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Predávajúceho za omeškanie s dodaním tovaru sa považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti - v týchto prípadoch Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po odpadnutí uvedenej prekážky.

5.10 V prípade, ak Predávajúci po potvrdení objednávky zistí, že objednaný tovar sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá Kupujúcemu namiesto objednaného tovaru tovar v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, pričom bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu.

5.11Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky. V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je Kupujúci povinný tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 12 hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá , že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

5.12 Poškodenie tovaru oznámi Kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení zistiteľných pri prevzatí tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.

 

Čl. VI

 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

6.1  Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

6.2  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu bol Predávajúci pripravený doručiť tovar riadne a včas a Kupujúci tovar neprevezme.

 

Čl. VII

Osobné údaje a ich ochrana

 

7.1  Ponuka  tovarov Predávajúceho je zverejnená na internetovej stránke www.dadoo.cz

7.2  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje pravdivé osobné údaje, najmä meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Predávajúci nezodpovedá za škody a nepriaznivé následky spôsobené Kupujúcim porušením povinnosti podľa tohto bodu.

7.3  Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

7.4  Kupujúci zaslaním objednávky Predávajúcemu vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

7.5  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov Kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu.

7.6  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uzavretia Kúpnej Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

7.7  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 1 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely ako sú uvedené v bode 8.6 VOP osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

7.8  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 1 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby Kupujúceho, aby spracoval a uschovával jeho osobné údaje, si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu,  tovaru alebo povinnosti ustanovenej Predávajúcemu.

 

        

Čl. VIII

Reklamačné podmienky

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho podľa reklamačných podmienok. Kupujúci má právo uplatniť si u Predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo Predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

8.2  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba uvedená v článku sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol  Kupujúci tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy Predávajúcim.

8.3  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

8.4  Nároky zo zodpovednosti za vady tovaru je Kupujúci oprávnený uplatniť písomne na adrese Predávajúceho uvedenej v bode 1.2 týchto VOP.

8.5   Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.6  V prípade, ak Kupujúci  svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do zapojenia tovaru neoprávnenej osobe, Kupujúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené takýmto neodborným zásahom a Kupujúci stráca záruku za akosť.

8.7   Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania Zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola Kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.8   Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s  porovnateľnými  technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.9   Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8.10Predávajúci pri uplatnení reklamácie podľa článku 8.6 týchto VOP vydá Kupujúcemu  potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu Predávajúci vybaví v súlade  s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.11 Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
 3. uplynutím záručnej doby tovaru,
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným Kupujúcim,
 5. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
 6. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
 8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 11. zásahom do tovaru k tomu neoprávnenou osobou.
 12. 8.12. Kupujúci má nárok na vrátenie tovaru, resp. jeho reklamáciu do 7 dní od obdržania tovaru. Tovar musí byť predávajúcemu zaslaný na fakturačnú adresu doporučene spolu s kópiou faktúry, v pôvodnom obale /DOLLY vrecúško/, s visačkou. 

 

Čl. IX

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

9.1  Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.

9.2  Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy za podmienok upravených Zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), a to do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

9.3  Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

9.4  Odstúpenie od Zmluvy musí Kupujúci urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má Predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu a dôvod odstúpenia od Zmluvy. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy je povinný doručiť Predávajúcemu nepoškodený tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme doporučenej poistenej zásielky.

9.5  V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti Predávajúci v zmysle § 12 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji  Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy a doručenia tovaru Predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim.

9.6  V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je použitý,  poškodený alebo neúplný, Predávajúci vyzve Kupujúceho na odstránenie vád tovaru, doplnenie chýbajúcich častí tovaru alebo uvedenie tovaru do pôvodného stavu. V prípade, ak si Kupujúci  ani po výzve túto povinnosť nesplní v lehote do 15 dní od doručenia výzvy, Predávajúci má nárok uplatniť si náklady voči Kupujúcemu súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.  

9.7  V prípade, že Kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4  týchto VOP, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu  kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť Kupujúcemu.

9.8  Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša spotrebiteľ.

 

Čl.X

Záverečné ustanovenia

 

10.1  Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené týmito VOP sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

10.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok v prípade zmeny zákonnej úpravy a v prípade zmien na strane Predávajúceho, spočívajúcich v zmene rozsahu a kvality tovarov na strane Predávajúceho, zmene v rozsahu a kvality dodávateľov tovaru a v zmene platobných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

10.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

10.4   Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.